top of page

Menti Danışma Hattı

İŞ KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Blv. Çelik Apt No 50/02 Seyhan /Adana adres ve iskadodulleri@gmail.com e-posta adresli İş Kadınları Derneği (“İŞKAD”) olarak olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı olmak üzere, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz size ait kişisel verileri, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

 1. İşlenecek Kişisel Veriler

“iskadodulleri.com” internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanızla, isim, soyadı, e-posta adresi,  telefon numarası ve iletişim formunda bizlerle paylaşmayı tercih ettiğiniz verilerden oluşan kişisel verileriniz işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz web sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda danışma konusu olarak bizlerle düşünce/soru veya görüşlerinizi paylaşmanız halinde ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

İŞKAD olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş ve operasyonların sürdürülmesi, İŞKAD faaliyetleri ilgili bilgi taleplerinizi yanıtlamak ve İŞKAD projeleri kapsamında bizlere ilettiğiniz sorulara tavsiye niteliğinde cevap vermektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, kamu tüzel kişileri, hissedarlarımız, Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve İŞKAD projeleri kapsamında (Mentee Danışma Hattı, vb.) bizlere ilettiğiniz sorulara tavsiye niteliğinde cevap verecek uzmanlarımızdır. Ayrıca kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar ve kamu kurumlarına da aktarılabilir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlendiği

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK'nın 5. ve 6. maddesine uygun şekilde "kanunlarda açıkça öngörülmesi", "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması", "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması", "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve açık rızanıza bağlı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Neler?

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve sinmesi veya yok edilmesi işlemlerini kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

İşlemin şirketimiz için bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurunuzu/talebinizi, eposta adresimize veya adresimize iletebilirsiniz.

Mesajınız iletildi.

bottom of page